دانلود رایگان


دانلود تحقیق مشارکت - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود مستقیم فایل

دانلود رایگان دانلود تحقیق مشارکت فرمت: ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 43
همراه با رفرنس نویسی داخل متن و پاورقی
منابع کامل
تعاریف ومفاهیم مشارکت
کلمه ی مشارکت معادل participation انگلیسی است. این کلمه از ریشهpartبه معنی قسمت، جزء وبخش گرفته شده است و به سهیم شدن درچیزی ویا گرفتن قسمتی از آن است (آریان پور، 1384،ص9).گاهی دو اصطلاحpartnershp، assocation، نیز معادل با اصطلاح مشارکت آورده می شود (, 1104 Oxford advanced learners).
مشارکت از نظر ریشه ی لغوی بر وزن مفاعله به معنای شرکت ارادی و داوطلبانه ی افراد برای انجام کاری می باشد. در لغت نامه ی دهخدا مشارکت مأخوذ از عربی شراکت و حصه داری و بهره برداری بوده مشارکت دادن را معادل شرکت دادن و شریک ساختن به کار گرفته است. در فرهنگ بزرگ دکتر انوری، مشارکت معادل شریک شدن و همکاری به کار رفته است.
از مشارکت تعاریف متفاوتی ارا ئه شده است و گاهاً به عمد تعابیر متفاوتی از آن ذکر کرده اند، زمانی مشارکت را از ا بعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و. .. ملاحظه کرده و گاهی نیز مشارکت را در اجرا مد نظر داشته و از مشارکت در تصمیم گیری، نظارت، ارزشیابی و پی گیری، حرفی به میان نمی آورند. در کشورهای جهان سوم به لحاظ وجود ساختار سیاسی متمرکز و اغلب حکومت های غیر مردمی، اگر هم بحثی از مشارکت به میان آمده، مشارکت دراجرا مدنظربوده است. ماننددوره ارباب -رعیتی، که تصمیمات اساسی را ارباب می گرفت و رعایا در قالب گروهی و یا به صورت بیگاری در اجرا فعال بودند (شاکری، 1380، ص29 ).
مشارکت وسیع در تصمیم گیری یکی از پیش نیازهای توسعه پایدار است وموجب مشروع بودن تصمیم ها، برنامه ها و پشتیبانی در اجرای آنها می شود. مشارکت به نوبه خود یک هدف است واصل اساسی برابری را برآورده می سازد و می تواند سبب وفاق در مورد آرمان بلند مدت وحرکت به سوی پایداری شود (زاهدی،1385، ص 52).
مشارکت اولاًسبب بهبود روابط مشارکت کنندگان می شود و اطلاعات مفیدی در رابطه با چالشهای محیطی برای برنامه ریزان فراهم می نماید. دوم،شناخت علت ( چالشها)، ضامن تأثیر دانش فنی وعقلانیت ابزاری برای قاعده مند کردن رفتار است و برنامه ای که بر این اساس به کار گرفته می شود نیازها را با فرآیند های اجتماعی منطبق می سازد(Leena,2008,p606 ). مشارکت به عنوان یک فرآیند اجتماعی، عام،جامع،چندبعدی وچند فرهنگی است که سعی دارد همه گروه های مردم را در مراحل توسعه شرکت دهد (کائوتری،1379،ص35).
مشارکت ایجاد فرصت هایی که همه ی اعضای یک اجتماع محلی و جامعه ی بزرگ تر را قادر به مشارکت فعال و موثر در فرآیند توسعه و بهره برداری از ثمرات و منا فع توسعه می نماید (قادری، 1383،ص 57).
مشارکت به عمل شرکت کردن و سهیم شدن در چیزی گفته می شود(finger&stich,2008,p654).
باستن[1] چهار برداشت متفاوت از مفهوم مشارکت دارد :
1 ( مشارکت در معنای ساده بکار گیری نیروی انسانی است.
2 ( مشارکت اغلب به عنوان تلاش برای ترفیع خود ا تکایی تفسیر می شود.
3 ( رهیافت مشارکتی اغلب تکنیک وفن برای خلق روستای ایده ال است.
4 ( مشارکت به عنوان روش مدیریت پروژه بازتاب می شود (,p34 muraleedharan ,2008 ).
2-2. انواع مشارکت برحسب موضوع وقلمرو اجرایی
2-2-1. مشارکت اجتماعی[2]
مشارکت کردن به معنای سهمی در چیزی یافتن و از آن سود بردن یا در گروهی شرکت جستن و بنابراین با آن همکاری داشتن است. به همین جهت از دیدگاه جامعه شناسی، باید بین مشارکت بعنوان حالت یا وضع (امر شرکت نمودن ) و مشارکت به عنوان عمل و تعهد (عمل مشارکت)تمیز قائل شد.مشارکت در معنای اول از تعلق به گروهی خاص و داشتن سهمی در هستی آن خبر می دهد ودر معنای دوم شرکت فعالانه در گروه را می رساند و به فعالیت اجتماعی انجام شده نظر دارد. مشارکت می تواند اشکال گوناگونی پیدا کند، نظیر همکاری، همیاری، همبستگی، انطباق، سازگاری، پذیرش، انقیاد، شیفتگی، ایفای نقش های اجتماعی و انجام وظایفی که با این نقش ها ملازمت دارند مبین مشارکت معمولی و ارتجالی گونه در حیات اجتماعی است. مشارکت اجتماعی در این صورت، عبارت از مشارکت کم وبیش آشکار در حیات اقتصادی، گذران اوقات فراغت، فرهنگ، قبول مسئولیت های سیاسی، مدنی و اجتماعی خواهد بود و در این صورت، میزان مشارکت اغلب شکلی از قدرت را مشخص می دارد. مشارکت اجتماعی، مفهومی است که مخصوصاً در جامعه شناسی کارکردی و گرایشهای موجود در آن مورد استفاده قرار گرفته است R.K.Merton,2005,p77) ).

2-2-2. مشارکت اقتصادی[3]
مشارکت در امور مختلف، نقش مؤثری در کاهش فقر اقتصادی خواهد داشت( Lee&park,2011,p132)در یک تعریف جامع می توان گفت که مشارکت اقتصادی شامل تأثیرگذاری بر شیوه و پویش تولید به لحاظ روابط حاکم بر این پویش مادی تولید، برای رفع نیازهای مالی و افزایش تولید متمرکز است که در قبال مداخله و درگیر شدن افراد در نظام تصمیم گیری مربوط به تخصیص منابع اقتصادی و مشارکت در سیاست توسعه ای اقتصادی نمود پیدا می کند (غفاری، 1388،ص 27). بانک توسعه آفریقا درسال2012 به بررسی عوامل موثر دراقتصاد روستایی پرداخته است که براین اساس مشارکت بازاردر اقتصاد روستایی بک کانال مهم است که ازطریق آن اثرات اقتصادجهانی درمناطق روستایی می تواندتأثیرمثبت برکاهش فقراز طریق افزایش درآمدداشته باشد.

2-2-3. مشارکت سیا سی[4]
مشارکت در فرآیند قدرت وانتخاب مسئولین ومداخله در امور تصمیم گیری در نظام سیاسی است ( غفاری ونیازی، 1386،ص 30 ).دو عامل در زمینه مشارکت سیاسی روستاییان تأثیر به سزایی داشته است.
1- میزان توسعه یافتگی جامعه روستایی و بسط جامعه مدنی در سراسر جامعه
2-تسلط واقتداردولت مرکزی، مشارکت سیاسی روستاییان درشکل خشونت آمیز وانقلابی درشرایطی روی داده است که از طرفی جامعه مدنی بسط وتوسعه نیافته وکشوردرحالت عقب ماندگی است وازطرف دیگر حکومت مرکزی نیز فاقد ابزار،نیروها وسازماندهی لازم برای گسترش اقتدار خود درتمامی مناطق است. درچنین حالتی وبخصوص درشرایطی که جامعه درحال تحول وگذرا است وقوع شورشهاوانقلابات بسیارمحتمل است( وثوقی، 1381،ص58).

2-2-4. مشارکت فرهنگی[5]
یک شرکت داو طلبانه ارادی و آگاهانه افراد گروه ها و سازمان های تشکیل دهنده یک جامعه در ابعاد گوناگون زندگی فرهنگی آن جامعه به منظور گسترش توسعه پایدار، متوازن و همه جانبه حیات فرهنگی است ( غفاری و نیازی، 1386،ص 30 ).

2-3. الگوهای مشارکت
هنگامی که از مشارکت روستایی در طرح های توسعه ی روستایی و فعالیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی یا محیطی آن ها در این راستا سخن به میان می آید، با تنوع وسیعی از گونه های مشارکت رو به رو می شویم که این ما را متوجه پیچیدگی و غنای مفهوم مشارکت می کند از این رو به هنگام سخن گفتن از مشارکت نمی توان قوانین کلی حاکم بر الگوهای گوناگون مشارکت را مدنظر قرار داده و متوجه الگوهای مختلف از مشارکت در زمینه های مختلف نشد. این امر ما را در طبقه بندی الگوها از زوایای مختلف رهنمون می شود.

[1]Bastain
[2]social participation
[3]Economic participation
[4]political participation
[5]cultural participation


دانلود تحقیق مشارکت


تحقیق مشارکت


مشارکتمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقالات حقوق جزا و جرم شناسی،مقاله حقوق جزا ، تحقیق حقوق ...

مقالات حقوق جزا و جرم شناسی،مقاله حقوق جزا ، تحقیق حقوق جزا،‌ مقالات حقوقی، پایان ...

دانلود رایگان مقاله سیستم های تولید انعطاف پذیر | جزوه ها ...

مقدمه. در جهان صنعتی امروز، به تولید به عنوان یک سلاح رقابتی نگریسته می شود و ...

صفحه اصلی - daneshnameh.roshd.ir

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی شبکه ملی مدارس ایران رشد

دانلود رایگان مقاله سیستم های تولید انعطاف پذیر | جزوه ها ...

مقدمه. در جهان صنعتی امروز، به تولید به عنوان یک سلاح رقابتی نگریسته می شود و ...

مدیریت منابع انسانی - پایگاه مقالات علمی مدیریت

هرکس راهی را در جستجوی دانش بپیماید، خداوند راهی را به سوی بهشت برایش هموار گرداند .

تعریف مفاهیم کلیدی در روش تحقیق – سایت علمی و پژوهشی استاد ...

تعاریف مفاهیم در روش تحقیق: تئوری چیست؟ مجموعه ای به هم پیوسته از تعاریف، مفاهیم ...

پایان نامه، پروپوزال، انجام پایان نامه، دانلود پایان نامه

بیش از 4000 هزار عنوان پایان نامه آماده دانلود، پروپوزال، گزارش سمینار، با امکان انجام ...

دانلود رایگان مقاله سیستم های تولید انعطاف پذیر | جزوه ها ...

مقدمه. در جهان صنعتی امروز، به تولید به عنوان یک سلاح رقابتی نگریسته می شود و ...

دانلود کتاب آموزشی بایگانی - دانلود کتاب دانلود رایگان ...

دانلود کتاب صفر تا صد فتوشاپ فتوشاپ به عنوان یک نرم افزار قدرتمند که کار روی تصاویر ...

تعریف مفاهیم کلیدی در روش تحقیق – سایت علمی و پژوهشی استاد ...

تعاریف مفاهیم در روش تحقیق: تئوری چیست؟ مجموعه ای به هم پیوسته از تعاریف، مفاهیم ...

دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات - پایان نامه های ...

دانلود رایگان پایان نامه,پایان نامه,پایان نامه کارشناسی ارشد,پورپوزال,پروژه ...

نوشته های خواندنی - kianavahdati.com

روح‌اله شنبه, ‏1387/07/13 ‏20:17:18 اگر جمعیت چین به شکل یک صف از مقابل شما راه بروند، این صف ...

مدیریت منابع انسانی - پایگاه مقالات علمی مدیریت

هرکس راهی را در جستجوی دانش بپیماید، خداوند راهی را به سوی بهشت برایش هموار گرداند .

صفحه اصلی - daneshnameh.roshd.ir

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی شبکه ملی مدارس ایران رشد

دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت - پرسشنامه

دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت دانلود پرسشنامه مدیریت دانلود رایگان پرسشنامه ...

۰۱ – تابع ریاضی چیست؟ | کلاسِ درس

با سلام و خسته نباشید کلاس تابع را دانلود کردم و دیدم، متاسفانه هیچ خلاقیتی در زمینه ...

اخبار مهندسی صنایع ایران | مهندسی صنایع

سید علیرضا شجاعی / نایب رئیس انجمن مهندسی صنایع ایران/ معاون سابق برنامه ریزی وزارت ...

مقالات ISI تحقیق در عملیات : 129 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

تحقیق در عملیات یا پژوهش عملیاتی، شاخه‌ای میان‌رشته‌ای از ریاضیات است که برای ...

دانلود مدیریتی | مدیران ایران

دانلود مدیریتی - مجموعه ای از فایل های مفید برای مدیران و علاقه مندان به علم مدیریت که ...

گزارش کارآموزی و کارورزی مکانیک, برق, کامپیوتر,عمران,صنایع ...

کارآموزی مرکزی سایت تخصصی و مرکز دانلود گزارش کارورزی و گزارش کارآموزی و نمونه ...

مقالات حقوق جزا و جرم شناسی،مقاله حقوق جزا ، تحقیق حقوق ...

مقالات حقوق جزا و جرم شناسی،مقاله حقوق جزا ، تحقیق حقوق جزا،‌ مقالات حقوقی، پایان ...

اقدام پژوهی : دانلود انواع فایل های اقدام پژوهی در تمامی ...

اقدام پژوهی دبیرستان , مقاله اقدام پژوهی , دانلود رایگان اقدام پژوهی معلمان , دانلود ...

تعریف مفاهیم کلیدی در روش تحقیق – سایت علمی و پژوهشی استاد ...

تعاریف مفاهیم در روش تحقیق: تئوری چیست؟ مجموعه ای به هم پیوسته از تعاریف، مفاهیم ...

عدس 10 ص

تحقیق در مورد راهنماي آجركاري بنايي با آجر 21 ص

محاسبه تابع خودهمبستگی دو متغیره ناهمسانگرد با روش وارون سازی طیف دوبعدی کمترین مربعات

تحقیق در مورد راهنماي آجركاري بنايي با آجر 21 ص

پاورپوینت شل کننده های عضلات اسکلتی

دانلود واحد توليدي آرد ستاره 37 ص

تحقیق در مورد تجارت آزاد آمريكاي شمالي اقتصاد جهاني و جهان سوم (word)

تحقیق در مورد کامپوزیت چیست

تاثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان

تحقیق در مورد نَفت مایع غلیظ و افروختنی به رنگ قهوه